Janta Mežs

LU Bioloģijas fakultātes studente
Dzimšanas diena: 1. jūnijā, 1971

Mans bioloģiskās izpētes objekts ir putekšņi, īpaši to ārējais raksturojums. Mēģinu izdibināt, vai sugai raksturīgām putekšņu īpašībām ir vai nav konstatējamas atšķirības holocēna (pēcleduslaikmeta) dažādos klimatiskos periodos. Fosilos putekšņus salīdzinu arī ar mūsdienās iegūtiem putekšņu paraugiem. Skatoties kūdras slāņa šķērsgriezumos iegūtos fosilo putekšņu paraugus, man liekas īpaši, ka no šāda materiāla var iegūt daudzveidīgu informāciju, piemēram, par veģetācijas attīstību sākot jau ar pirmo augu ieviešanos leduslaikmeta beigu posmā - pleistocēnā (apmēram 13 tūkstoši gadu atpakaļ).

Latvijas Botānikas biedrība arī ir sava veida “šķērsgriezums” – tikšanās reizēs var gūt plašāku ieskatu par citu šīs bioloģijas nozares pētnieku aktivitātēm Latvijas mēroga un starptautiskos projektos, par vēl nepublicētiem darbiem, ceļojumiem, utt. Un, īpaši priekš studenta, biedrība dod iespēju iepazīt daudzus pētniekus, kuru darbs nav tieši saistīts ar Bioloģijas fakultāti.

Studējot LU Bioloģijas fakultātē, zināšanas tieši gūstu no savas fakultātes pasniedzējiem, bet savu diplomdarbu izstrādājot, padomu visbiežāk prasu darba vadītājai - LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pasniedzējai, Kvartārvides laboratorijas vadītājai Dr. ģeol. Laimdotai Kalniņai.

Pilna laika studijas universitātē ir mana lielā uzdrīkstēšanās, jo tās ir jāapvieno ar trīs mazu meitiņu audzināšanu, darbu Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības pārstāvniecībā un ar darbiem bērnu literatūras ilustrēšanā. 

Tajā mazajā kripsītī laika, ko varu veltīt sev, cenšos “turēt roku uz pulss” latviešu mākslas, grāmatniecības, arhitektūras un mūzikas pašreizējās norisēs. Esmu biedre Latviešu bērnu grāmatu ilustratoru biedrībā (savu lapu esmu noformējusi ar pašzīmētām ogām un puķēm) un Latvijas Ornitoloģijas biedrībā