Baiba Bambe

Beigusi LLA Mežsaimniecības fakultāti 1981. gadā. 1994. gadā ieguvusi Dr. Biol. zin. grādu botānikas specialitātē. Šobrīd Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta "Silava" pētniece.

Intereses

Interesē mežu un purvu botānika - flora, veģetācija un ekoloģija; sūnu flora.

Zinātniskā pētniecība

Strādāju pie tēmām "Latvijas sūnu flora" kopā ar Austru Āboliņu un "Floristiski vērtīgi priežu meži Latvijā".

Piedalos projektos NATURA 2000 un "Latvijas pļavu inventarizācija".

Esmu Starptautiskās Briologu asociācijas biedre.

Publikāciju saraksts

 1. 1999: Sausieņu priežu mežu augu sabiedrības paugurainēs un uz pauguru grēdām. - "Silava", Salaspils, Mežzinātne, 8(41)' 98:3-42
 2. 2000: Kalamecu un Markūzu gravu brioflora. - LU 58. Zinātniskā konference. Zemes un vides zinātņu sekcijas referātu tēzes. Rīga, 01.-04.02.2000., 11.-14. lpp.
 3. 2000: Epiksilās un epifītiskās augu sabiedrības uz koku stumbriem un trupošiem kokiem mazo upju krastos. - LU 58. Zinātniskā konference. Zemes un vides zinātņu sekcijas referātu tēzes. Rīga, 01.-04.02.2000., 14.-18. lpp.
 4. 2000: Augu sabiedrības ar dzelteno akmeņlauzīti Saxifraga hirculus L. Vesetas palienes purvā. - Jauns gadsimts - jauna ģeogrāfija. II Latvijas ģeogrāfijas kongress. Rīga, 24.-25.11.2000., 53.-54. lpp.
 5. 2001: Purvu augu sabiedrības ar pundurbērzu Betula nana L. Latvijas centrālajā un austrumu daļā. -Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 59. Zinātniskā konference. - Rīga, 30.01-02.02.2001., 13.-18. lpp.
 6. 2001: Dabas lieguma "Čortoka ezers ar apkārtējo ainavu" flora un veģetācija. - Latvijas Veģetācija, 4:81-103
 7. 2001: Āboliņa A., Bambe B. Sūnu flora dabas liegumā "Čortoka ezers ar apkārtējo ainavu". - Latvijas Veģetācija, 4:105-114
 8. 2001: Bambe B., Lārmanis V. Dabas lieguma Pirtslīcis-Līkā atteka mežu īpatnības un sūnu flora. - Mežzinātne, 10(43):73-88
 9. 2001: Priežu mežu augu sabiedrības ar cepuraino neotianti Neottianthe cuculata (L.)Schltr. dabas parkā "Daugavas loki". - Book of Abstracts. International Conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region". Daugavpils, pp. 12-13.
 10. 2001: The bryoflora of Teiči Nature reserve, Latvia. - Abstracts and programme of 4th European conference on the Conservation of Bryophytes. Pruhonice, Czech Republic, 1-2 July 2001, p. 13.
 11. 2001: Floristiski vērtīgi priežu meži Latvijā. - II Pasaules Latviešu zinātnieku kongress. Tēžu krājums. Rīga, 2001. gada 14. un 15. augustā, 344. lpp.
 12. 2001: Mazo upju ieleju briofloras īpatnības mežos. - LLU Meža fakultāte. Zinātniski praktiskā konference. Referātu tēzes. Jelgava, 31.-35. lpp.
 13. 2002: Latgales augstienes pļavu biotopi un to apsaimniekošana. - Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 60. Zinātniskā konference. - Rīga, 15.-18. lpp.
 14. 2002: Augu sabiedrības ar stāvo vilkakūlu Nardus stricta L. Latgales augstienē. - Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 60. Zinātniskā konference. - Rīga, 12.-15. lpp.
 15. 2002: Latgales augstienes pļavu biotopi un to apsaimniekošana. - Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 60. Zinātniskā konference. - Rīga, 15.-18. lpp.
 16. 2002: Augu sabiedrības ar stāvo vilkakūlu Nardus stricta L. Latgales augstienē. - Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 60. Zinātniskā konference. - Rīga, 12.-15. lpp.
 17. 2002: Priežu mežu veģetācija un ekoloģiskā nozīme Ozolsalas mežu masīvā. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Raksti Nr.5(300). - Jelgava, 20.-24. lpp.
 18. 2002: Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" brioflora. - Mežzinātne, 11(44):111-124
 19. 2002: Aizsargājamo augu atradņu inventarizācijas rezultāti Kalsnavas pagastā un tā apkārtnē. - Retie augi, Rīga, 71.-78. lpp.
 20. 2002: Suško U., Bambe B. Floristiski pētījumi Augšzemes un Latgales ezeros. - Retie augi, Rīga, 79.-94. lpp.
 21. 2002: Jaunu un retu briofītu sugu atradnes Latvijā. - Retie augi, Rīga, 113.-124. lpp.
 22. 2003: Jermacāne S., Bambe B. Sauso kalcifīlo zālāju veģetācija Latgalē. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 61. Zinātniskā konference.- Rīga, 59.-60. lpp.