Inga Straupe

Lauksaimniecības zinātņu maģistre bioloģijā, docente Mežkopības katedrā, dekāna vietniece Meža fakultātē, Meža fakultātes nepilna laika studiju (neklātienes) programmu vadītāja mežsaimniecībā.

Strādā par pasniedzēju Mežkopības katedrā, Meža fakultātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 
Adrese: 
Akadēmijas iela 11, 
Jelgava, LV - 3001,
Tālr. 3020031, 3026322, 9442520 
E-pasta adrese: straupe@cs.llu.lv

I.Straupe beigusi LU Bioloģijas fakultāti kā biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja, ar specializāciju botānikā. 1992.gadā maģistra grāds LLU.

Intereses zinātnē 

Ķērpji ( lihenoindikācija, daudzveidība), bioloģiskās daudzveidības tēmas (mežaudžu atslēgu biotopi, pļavas u.t.t.)

Sadarbība: 

LU Bioloģijas fakultāte( prof. A.Piterāns)
Latvijas Dabas Fonds (I.Kabucis)
Pasaules Dabas Fonds (J.Rozītis)
VMD (R. Auziņš)
Bioloģijas institūts, Botānikas laboratorija (V.Šulcs)

Darbība

Latvijas Dabas Fonds (I.Kabucis)
Pasaules Dabas Fonds (J.Rozītis)
VMD (R. Auziņš)

Zinātniskie projekti

1995.g. – Gaisa piesārņojuma fitoindikatīvā analīze Jelgavas pilsētā (LDF/Jelgavas Dome);
1996.g. – Gaisa piesārņojuma monitorings Jelgavas pilsētā (LDF/Jelgavas Dome);
1998.g. – Skujkoku dabiskā atjaunošanās joslu izlases cirtēs Jelgavas mežniecībā (LMZI "Silava");
2000./2001.- Vides saimniecību plānošana(SAPARD pilotprojekts, LLKC)
2001.- dalība Pļavu projektā (LDF)

Lekciju kursi

Botānika (Lauksaimniecības fakultātes studentiem);
Botānika un farmakognozija (Veterinārmedicīnas fak. studentiem);
Sugu un biotopu aizsardzība (Vides un ūdenssaimniecības spec., Ainavu arhitektūras un plānošanas spec., Mežsaimniecības spec. studentiem).
Biotopu kartēšana (Vides un ūdenssaimniecības spec. studentiem).

Nozīmīgākās publikācijas un zinātniskie referāti

Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga, “Latvijas enciklopēdija”(50 sistemātiskie taksoni)
Jelgavas pilsētas centra lihenoindikatīvā analīze.
R.kr. Mežzinātne. LLU Jelgava.-1995.g.
Lichenoindicational analysis of Jelgava.
13 International Conference “Fungi and Lichens in the Baltic Region” Riga 1996.
Principles of Environmental Protection in Latvia.
Starptautiska mācību prakse “Dabas aizsardzības principi agrārā ainavā”. Vācija, 1998.g.jūlijs.
Taxonomic structure of epiphytic lichens flora in the orchards in Latvia.
XIV Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists. Estonia, Järvselja, 1999, september.
Pigmentu izmaiņas ķērpjos atkarībā no vides piesārņojuma līmeņa.
58. LU zinātniskā konference. Rīga, 2000.g.februāris.
Skujkoku dabiskās atjaunošanās gaita joslu izlases cirtēs Jelgavas novadā. Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference,25.aprīlis,2001.g.
Tērvetes dabas parka pļavu floristiskā daudzveidība un to izmantošanas iespējas. (Dz.Klaviņa, A.Adamovičs)Referāts un publikācija Daugavpils International Conference Research and conservation of biological diversity in Baltic region,April 26-28, 2001.Book of Abstracts,Daugavpils pedagogical university, p.46
Botanical composition and productivity of meadows in Tervete nature park. (Dz.Klaviņa, A.Adamovičs)Conference on Sustainable Agriculture in Baltic States, Tartu,June 28-30,2001,p.54-57
Mežaudžu atslēgas biotopu inventarizācijas rezultāti Latvijā.(R.Auziņš, R.Bērmanis)Referāts un tēzes II Pasaules latviešu zinātnieku kongresā 2001.g. 15.augustā. Tēžu krājums,Rīga,2001.376lpp.
Biodiversity of flora and the possible utilization of meadows in Tervete Nature Park(Dz.Klaviņa, A.Adamovičs).Acta Biol. Univ.Daugavp., 2001,1(2): 110- 112.
Mežzinātņu programmas sekmju dinamika(I.Liepa). Referāts un tēzes mācību - metodiskā konferencē "Students Latvijas nākotnei", LLU, 2002.g.janvāris, 21- 24 lpp.
The problems of maintaining of the biodiversity in farms in Latvia. International scientific and practical conference " Scientific Aspects of Organic Farming". Referāts un tēzes.LLU, 2002.g. 21.,22. marts, 23 lpp.

Sertifikāti

Izglītības programma vides menedžmentā pašvaldību darbiniekiem. Zviedrija, Naka, 1996.
NOVA-BA kursi “Ainavu arhitektūra un zemes ierīkošana privatizācijas apstākļos. Igaunija, Tartu, 1996.g.
NOVA-BA kursi Eiropas Savienības ietekme uz Zviedrijas lauksaimniecības sektoru un agrāro attīstību”. Lietuva, Kauņa, 1997.g.
VMD mācības “Mežaudžu atslēgas biotopu inventarizācija”. Latvija, 1998.g.
LLKIAC mācības “Vides saimniecību plānošana”. Latvija, 2000.g.

Kvalifikācijas celšana

Dabas aizsardzības principi agrārā ainavā. Vācija, 1998.g. jūlijs.
Biotopu kartēšana. Tempus projekts. Vācija, K.Albrehta Ķīles universitāte, 1998.g. sept.-okt.
Vides aizsardzība Zviedrijā. Zviedrija, Linčepinga, 2000.g.sept.

Hobiji 

Daiļliteratūra, dziedāšana, floristika, līnijdejas.

09.04.2002