Edgars Vimba

Edgars Vimba ir viens no ievērojamākajiem mikologiem mūsu valstī. Erudīts zinātnieks un pedagogs.

E. Vimba dzimis Tērvetes pagasta Uplejās, sācis mācības Tērvetes pamatskolā, kuru beidzis 1944.gadā.Šī gada rudenī iestājies L. Paegles Rīgas pilsētas 1. vidusskolā, kuru beidzis 1949.gadā, rudenī iestājies universitātes Bioloģijas fakultātē.

1954.g. pēc augstskolas beigšanas E. Vimba palika darbā LVU Botānikas katedrā, 1958.gadā kļūst vecākais pasniedzējs, 1968.gadā jau docents.

E. Vimba pievērsās nopietnam zinātniskajam darbam, veltot to Latvijā maz pazīstamām sēnēm - ramulārijām, tas kļuva par pamatu bioloģijas zinātņu kandidāta disertācijai. Pēc disertācijas aizstāvēšanas 1965.gadā tika izdota monogrāfija, par kuru 1974.g. viņam piešķīra Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A.Kirhenšteina prēmiju. 1985.g. izdeva monogrāfiju par Tērvetes parka floru.

Pasniedzējs E. Vimba lasīja vairākus vispārīgos kursus - zemāko augu sistemātiku, citoloģiju, dabas aizsardzību, arī tādus kursus botāniķiem kā - Latvijas flora, mikoloģija ar fitopatoloģijas pamatiem, vadīja praktiskos darbus šajos priekšmetos un mācību un ražošanas prakses. Pēdējos gados E. Vimba turpina sadarbību ar LU Botānikas un ekoloģijas katedru (kaut arī ir pensionējies) un lasa mikoloģiju un atsevišķas nodaļas vispārīgajā bioloģijā par sēnēm, kā arī RTU studentiem atsevišķas lekcijas par sēnēm, kas noārda koksni.

Edgara Vimbas zinātniskā darba tematika saistīta ar Latvijas aizsargājamo teritoriju augstāko augu un sēņu floras pētījumiem. Ir ap 280 publikāciju, tajā skaitā - 3 monogrāfijas , 4 mācību grāmatas studentiem, ar līdzautoriem : Zemāko augu sistemātika (1975), Zemāko augu sistemātikas praktikums (1987), Ekoloģija un dabas aizsardzība (1991). Daudz rakstu uzrakstīti tādiem enciklopēdiskiem izdevumiem kā Latvijas padomju enciklopēdija, Dabas enciklopēdija un citiem.

Edgars Vimba savācis bagātu vaskulāro augu (2000 lapu) un sēņu (ap 7000 paraugu) herbāriju , kas glabājas LU ZTVM.

A. Piterāns, I. Avota un E. Vimba. Zinātņu akadēmijas izdotajā sērijā “Latvijas PSR floras horoloģija” 1989.g. publicēja monogrāfiju par Latvijas aizsargājamām sēņu un ķērpju sugām, apkopojot visu herbārijos un literatūrā uzkrāto informāciju. E. Vimba materiālu par aizsargājamām sēņu sugām sagatavoja publicēšanai Latvijas Sarkanajā grāmatā, kura iznāca 1996.g.

Pēdējos gados E.Vimba iesaistās aktuālu tēmu risināšanā, kas saistītas ar dabas aizsardzību, dabaszinību vēstures jautājumiem . Daudzi raksti publicēti par ievērojamām personībām, kā piemēram, Jāni Ilsteru, Kārli Rainholdu Kupferu, Fjodoru Būholcu, Jūliju Smarodu, Paulu Galenieku, daudz darīts lai apzinātu F.E.Štolla zinātnisko mantojumu.